widget

Mini Keto Chocolate Cheesecake Recipe


ìngredìents
For the crust:

 • used the crust from my frìend Cärolyn here
 • 1 1/2 cups älmond flour
 • 1/4 cup Swerve Sweetener
 • 1/4 tsp seä sält
 • 1/4 cup gräss fed butter melted
 • or coconut oìl

For the cheesecäke:
 • 2 8 ounces päckäges creäm cheese
 • 3 oz unsweetened bäkìng chocoläte
 • 1 1/4 cup confectìoners Swerve
 • 2 teäspoons vänìllä exträct
 • 3 eggs
 • whìpped creäm for toppìng (optìonäl)

ìnstructìons
For the Crust:
 1. Mìx äll the ìngredìents together änd press ìnto lìned muffìn cups wìth your händs, creätìng ä crust of äbout 1/4 ìnch.
 2. Bäke for 10-12 mìnutes on 325 degrees.

For the Cheesecäke:
 1. Preheät the oven to 350 degrees.
 2. Pläce the creäm cheese änd chocoläte ìn ä gläss bowl.
 3. Fìll ä säuce pän hälfwäy wìth wäter änd pläce ìt over medìum heät.
 4. Put the gläss bowl over the pän.
 5. Heät up the creäm cheese änd bäkìng chocoläte untìl the chocoläte ìs melted änd the creäm cheese ìs wärm, mìxìng frequently.
 6. You cän älso use ä mìcrowäve to melt ìt, ìf preferred.
 7. Mìx the sweetener, vänìllä änd eggs ìn änother bowl wìth än electrìc mìxer untìl well combìned.
 8. ädd the chocoläte änd cheese mìxture to the egg mìxture änd combìne well untìl smooth.
 9. Pour ìnto the muffìn cups over the crust, ìf usìng, änd bäke for 20-25 mìnutes or untìl set.
 10. Refrìgeräte untìl chìlled äbout 2 hours änd serve.

Belum ada Komentar untuk "Mini Keto Chocolate Cheesecake Recipe"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel