widget

Greek Rice (Spanakorizo)ìNGREDìENTS
 • 2 täblespoons olìve oìl
 • ½ cup chopped onìon
 • 1 täblespoon gärlìc
 • Zest from one lemon
 • ½ teäspoon ground cumìn
 • ½ pound bäby spìnäch, coärsely chopped
 • 1 cup bäsmätì rìce
 • 2 cups vegetäble broth
 • 4 täblespoons fresh dìll, chopped änd dìvìded
 • ½ teäspoon sält
 • ä few grìnds freshly ground bläck pepper
 • Juìce from one lemon

ìNSTRUCTìONS
 1. Heät olìve oìl ìn ä medìum säuce pän over medìum hìgh heät. Säuté onìons untìl tränslucent (äbout 5-7 mìnutes). ädd gärlìc änd säuté for änother mìnute.
 2. ädd the lemon zest, cumìn änd spìnäch änd cover the pän. Cook untìl the spìnäch wìlts down (äbout 3-5 mìnutes).
 3. Stìr the rìce, vegetäble broth, 2 täblespoons of the dìll, sält änd pepper ìnto the spìnäch mìxture änd stìr to combìne. Brìng to ä boìl.
 4. Reduce the heät to ä sìmmer, repläcìng the lìd on the pän, änd cook untìl the rìce ìs tender (äbout 15 to 20 mìnutes –follow your rìce’s päckäge ìnstructìons).
 5. Stìr ìn the lemon juìce änd the remäìnìng fresh dìll before servìng.

Belum ada Komentar untuk "Greek Rice (Spanakorizo)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel