widget

Everyday Chocolate Chip Cookies


îngredîents
 • 14 tåblespoons sålted butter
 • 2 ånd 1/3 cups åll-purpose flour
 • 1 teåspoon båkîng sodå
 • 1/2 teåspoon flåky seå sålt
 • 1 cup + 2 tåblespoons dårk brown sugår, påcked
 • 1/2 cup grånulåted sugår
 • 2 teåspoons vånîllå
 • 2 lårge eggs, åt room temperåture
 • 1 cup mîlk chocolåte chîps
 • 1 cup dårk chocolåte chîps
 • 1/2 cup bîttersweet chocolåte chîps

înstructîons
 1. Plåce the butter în å småll såuce pån over medîum-hîgh heåt ånd cook for åbout 2 mînutes - stîrrîng ålmost conståntly - untîl the butter hås completely melted ånd lîghtly browned. Remove from heåt ånd scråpe butter (ånd åny brown specks) înto å heåtproof bowl. Plåce the bowl în the refrîgeråtor ånd brîng the butter båck to room temperåture; thîs wîll tåke åbout ån hour to ån hour ånd å hålf.  
 2. Once the butter îs åt room temperåture...
 3. Preheåt oven to 375 degrees (F). Lîne 2 lårge båkîng sheets wîth pårchment påper ånd set åsîde.
 4. în å medîum sîzed bowl whîsk together the flour, båkîng sodå, ånd seå sålt; set åsîde.
 5. în the bowl of å stånd mîxer fîtted wîth the påddle åttåchment, ådd the chîlled brown butter ånd both sugårs; beåt on medîum speed for åbout 2 mînutes, or untîl lîght ånd fluffy. ådd în the vånîllå ånd beåt smooth. ådd the eggs, one åt å tîme, beåtîng well åfter eåch åddîtîon. Turn the mîxer off.
 6. Gently fold în the flour mîxture wîth å wooden spoon, stîrrîng only untîl the flour begîns to dîsåppeår. Fold în chocolåte chîps.
 7. Roll 3 tåblespoon sîzed bålls of dough between your pålms to form å båll (they should be bîg; ålmost å 1/4 cup), then plåce on prepåred sheet (måke sure to leåve enough room în between eåch cookîe for înevîtåble spreådîng). Contînue thîs process untîl åll the dough hås been rolled. Plåce båkîng sheets în preheåted oven - one åt å tîme - ånd båke for 10 to 11 mînutes, or untîl golden åt the edges but stîll soft în the mîddle. Let cookîes cool for 10 mînutes on the sheet before trånsferrîng to å wîre wråck to cool completely.

Belum ada Komentar untuk "Everyday Chocolate Chip Cookies"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel