widget

INSTANT POT CHICKEN MARSALA


ìngredìents
 • 4 lärge skìnless chìcken thìghs (äbout 3 pounds), bone ìn or boneless
 • 1/2 cup äll-purpose flour , for dredgìng
 • sält änd pepper
 • 3 Täblespoons olìve oìl , sepäräted
 • 8 ounces fresh cremìnì mushrooms , thìckly slìced
 • 3 green onìons , chopped
 • 2 cloves gärlìc , mìnced
 • 1/2 cup low-sodìum chìcken broth
 • 1/3 cup sweet Märsälä wìne
 • 1/3 cup heävy whìppìng creäm

ìnstructìons
 1. Select SäUTE on the ìnstänt Pot, änd ädd 2 täblespoons of olìve oìl to the ìnstänt pot.
 2. Seäson the chìcken on both sìdes wìth sält änd pepper, änd dredge them ìn flour.  ädd chìcken thìghs to the hot oìl änd cook them for 3-4 mìnutes on eäch sìde, untìl golden brown.
 3. Remove the chìcken thìghs to ä pläte. ädd the läst täblespoon of olìve oìl to the ìnstänt pot älong wìth the mushrooms, green onìons, änd gärlìc. Säute for 2 mìnutes änd then press CäNCEL.
 4. ädd the chìcken broth to pot, scräpìng up äny browned bìts from the bottom of the pän. Pläce the chìcken thìghs on top. Close the lìd änd turn the pressure välve to "seälìng". 
 5. Cook on Mänuäl/Pressure settìng änd cook for 10 mìnutes on hìgh pressure. When the tìmer beeps, ällow the pressure to näturälly releäse for 12 mìnutes, before openìng the lìd.
 6. Press cäncel änd remove the thìghs to ä pläte. Cover them wìth tìnfoìl to keep wärm. 
 7. Turn ìnstänt pot to SäUTE settìng änd ädd the märsälä wìne to the mushroom mìxture. Brìng the mìxture to ä boìl änd cook for 3 mìnutes.
 8.  Stìr ìn the heävy whìppìng creäm änd cook for än äddìtìonäl 5 mìnutes or untìl the mìxture ìs slìghtly thìckened. 
 9. Spoon the säuce over chìcken. Serve wärm wìth mäshed potätoes or egg noodles. 

Belum ada Komentar untuk "INSTANT POT CHICKEN MARSALA"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel